Choose a visa application center

  Please choose the location of Visa Application Center.

  Beijing

  Shanghai

  Guangzhou

  Shenyang

  Chengdu

  Wuhan