Choose a visa application center

  Please choose the location of Visa Application Center.

  Beijing

  Shanghai

  Guangzhou

  Shenyang

  Chengdu

  Wuhan

  Jinan

  Xi’an

  Hangzhou

  Nanjing

  Chongqing

  Kunming

  Changsha

  Shenzhen

  Fuzhou